Shiurim

NAME DAY TIME GIVEN BY
Women’s Parsha Class Tuesday 9:15 am Rabbi Donald Bixon
Advanced Talmud Class Wednesday 8:00 pm Rabbi Donald Bixon
Mishnayot Class Shabbat Morning Shiur 8:10 am Rabbi Zvi Rosenbaum
Topics in Gemarah Shabbos Daily Shiur 5:45 am Rabbi Nussie Zemel
Shabbat Afternoon Shiur Shabbat day 50 Min before Mincha Rabbi Donald Bixon

Minyan Schedule